Certificare programe perfecționare

Programele de pregătire și perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică locală sunt în conformitate cu domeniile prioritare de formare aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.F.P. nr. 762/2015 publicat în Monitorul Oficial al României
partea I, nr. 233/06.04.2015: management public, reformă și legislație, comunicare, resurse umane, resurse publice, proiecte și finanțări internaționale, control intern managerial, dezvoltare personală,
IT și sunt organizate în acord cu prevederile H.G. nr. 1066 / 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici conform graficului.

Graficul de programe poate fi completat în orice moment, cu programe noi stabilite de comun acord sau în altă locație solicitată de dumneavoastră.

Condițiile de cazare propuse respectă prevederile H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate.

Tarifele practicate țin seama de principiile competitivității, economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice auditate de Curtea de conturi a României.